موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی بانک ، بیمه ، بورس

a/12197 :کد

قانونگذاری احتیاطی برای بیمه گران تحت عدم اعسار (II)

علی گل وردی

  ﺳﻪشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ — ۱۷:۵۰
تعداد بازدید : ۹۲۶   
 تحلیل ایران -قانونگذاری احتیاطی برای بیمه گران تحت عدم اعسار (II)

• عدم اعسار II رژیمی جدید برای قانونگذاری محتاطانه برای شرکتهای بیمه ی اروپا است که در اول ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی خواهد شد.

(قسمت اول)

 

• عدم اعسار II رژیمی جدید برای قانونگذاری محتاطانه برای شرکتهای بیمه ی اروپا است که در اول ژانویه 2016 اجرایی خواهد شد.
• این رژیم جدید چهارچوب قانونگذاری موجود را با هدف تامین سطحی قدرتمندتر و باثبات تر از محافظت برای بیمه شدگان در سراسر اروپا، مدرنیزه می نماید.
• عدم اعسار II ویژگیهایی را برای بهبود شناخت و مدیریت ریسکها توسط مدیران شرکتها معرفی می نماید که باید منجر به بهبود انعطاف پذیری در برابر شوکها گردد.

شرح
شرکتهای بیمه نقشی کلیدی در اقتصاد ایفا می کنند و به صاحبان کسب و کار و افراد این امکان را می دهند تا ریسک یک نتیجه ی غیر قابل اطمینان و پرهزینه ی مالی برای هزینه یا حق بیمه ای ثابت را تبادل نمایند. کوتاهی یک شرکت بزرگ بیمه می تواند موجب اختلال در تدارک خدمات مالی شده، منجر به گسترش استرس در سراسر سیستم مالی و اقتصاد حقیقی گردد. بنابراین شرکتهای بیمه لازم است سرمایه ی کافی در اختیار داشته باشند و بصورتی محتاطانه مدیریت شوند تا بتوانند در برابر شوکها مقاومت نمایند.
مقررات اروپا برای قانونگذاری محتاطانه برای شرکتهای بیمه از دهه 1970 موجود بوده است. اصلاحات محدودی بر این مقررات صورت گرفته است اما اخیرترین این اصلاحات یعنی عدم اعسار II بمنزله ی مدرنیزاسیونی اساسی در مقررات بیمه ی اروپا محسوب می گردد. هدف اصلی عدم اعسار II تقویت سطح محافظت از بیمه گذاران در سراسر اروپا است. این رژیم جدید باید همچنین منجر به بهبود انعطاف پذیری بخش بیمه در برابر شوکها و درنتیجه کاهش احتمال خسارت دیدن بیمه گران گردد.
برخی از ویژگیهای کلیدی که معرفی خواهند شد در جدول خلاصه ارائه شده اند. عدم اعسار II شرکتها را ملزم میسازد به شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسکهای خود بر مبنای اینده نگری بپردازند درحالیکه شفافیت بیشتری برای بازارها و ناظران مهیا سازند. این رژیم جدید همچنین آنچه را که بمرور زمان به یک چهارچوب قانونگذاری بخش بندی شده بدل گشته هماهنگ می نماید. یک چهارچوب هماهنگ تر باید به بیمه گران اروپایی این امکان را بدهد تا بصورتی اثربخش تر به رقابت بپردازند و داوری قانونگذاری را کاهش دهند.
بعلت مقیاس اصلاحات، تعدادی از مقیاسها به اجرا گذاشته شده اند تا به شرکتها کمک شود به مدیریت گذار به عدم اعسار II بپردازند. از بسیاری لحاظ، شرکتهای بیمه ی بریتانیا باید آمادگی بهتری در برابر این گذار داشته باشند چراکه آنها در حال حاضر به رعایت برخی از لازمه های ویژه تحت رژیم فعلی بریتانیا نیاز دارند که براساس اصول مشابه با اصول عدم اعسار II می باشند.
بانک بر اثرات اجرای عدم اعسار II نظارت مینماید تا اطمینان حاصل کند که شکافی در چهارچوب قانونگذاری پدید نیاید. همچنین بانک بصورت فعال در شرح و بحث پیرامون سیاستهای اینده شرکت می کند و به بسط و گسترش بیشتر دیدگاهها و تحلیل آنها کمک می نماید.

 

جدول خلاصه: ویژگیهای کلیدی عدم اعسار II

بعد کسب و کار یا نظارت

تغییر تحت عدم اعسار II

شیوه های حسابداری

ارزشگذاری باثبات در بازار برای تدارک اطلاعات مفید برای شرکتها جهت مدیریت اثربخش ریسک برقرار شده است.

کیفیت سرمایه

تقویت می شود تا توانایی سرمایه در جذب ضررها در زمان بروز مشکلات مالی بهبود یابد.

لازمه های سرمایه

لازمه های آینده نگرانه و مبتنی بر ریسک در امر سرمایه وارد می شوند تا انعطاف پذیری شرکت در برابر شوکهای مالی افزایش گردد.

لازمه های راهبری و مدیریت ریسک

بهبود می یابد تا شرکت بتواند بمنظور شناسایی، مدیریت و کاهش ریسکهایی که در معرض آنها قرار گرفته بیشتر تجهیز گردد.

نظارت گروهی

یک رویکرد سخت گیرانه و باثبات در امر نظارت گروهی اجرا می شود تا به ناظران کمک شود تمامی ریسکهایی را که یک شرکت در یک گروه در معرض آنها قرار می گیرد شناسایی نمایند.

افشای اطلاعات بازار و گزارش دهی

افشای اطلاعات و گزارش دهی بهبود می یابد تا نظام بازار تقویت شده و ناظران، اطلاعات باثبات تر و بهتری دریافت دارند.بعد کسب و کار یا نظارت تغییر تحت عدم اعسار II
شیوه های حسابداری ارزشگذاری باثبات در بازار برای تدارک اطلاعات مفید برای شرکتها جهت مدیریت اثربخش ریسک برقرار شده است.
کیفیت سرمایه تقویت می شود تا توانایی سرمایه در جذب ضررها در زمان بروز مشکلات مالی بهبود یابد.
لازمه های سرمایه لازمه های اینده نگرانه و مبتنی بر ریسک در امر سرمایه وارد میشوند تا انعطاف پذیری شرکت در برابر شوکهای مالی افزایش گردد.
لازمه های راهبری و مدیریت ریسک بهبود میابد تا شرکت بتواند بمنظور شناسایی، مدیریت و کاهش ریسکهایی که در معرض آنها قرار گرفته بیشتر تجهیز گردد.
نظارت گروهی یک رویکرد سخت گیرانه و باثبات در امر نظارت گروهی اجرا می شود تا به ناظران کمک شود تمامی ریسکهایی را که یک شرکت در یک گروه در معرض آنها قرار میگیرد شناسایی نمایند.
افشای اطلاعات بازار و گزارش دهی افشای اطلاعات و گزارش دهی بهبود میابد تا نظام بازار تقویت شده و ناظران، اطلاعات باثبات تر و بهتری دریافت دارند.

بیمه، در زمان خریدهای بزرگ مانند خرید خانه، ماشین یا گذراندن تعطیلات، اطمینان بخش مشتریان است و به صاحبان کسب و کار کمک میکند به نواوری، توسعه و سرمایه گذاری بپردازند. بیمه گران همچنین با کاهش اتکا بر دولت و پیشنهاد محصولاتی که مکمل درامد در زمان بازنشستگی هستند هدفی اجتماعی را محقق می سازند.
بیمه گران براساس مقررات و تحت نظارت عمل میکنند تا از سناریوهایی که موجب خسارت دیدن بیمه گذاران یا اقتصاد می شود پیشگیری شود. در بریتانیا، نهاد قانونگذاری احتیاطی (PRA) بعنوان بخشی از بانک انگلستان از اوریل سال 2013 مسئول قانونگذاری احتیاطی و نظارت بر شرکتهای بیمه ی بریتانیا است. اهداف قانونی نهاد قانونگذاری احتیاطی عبارتند از ترویج ایمنی و سلامت شرکتها تحت مقررات و نقش افرینی در حفظ میزانی مناسب از محافظت برای دارندگان بیمه نامه. نهاد قانونگذاری احتیاطی همچنین هدفی ثانویه را دنبال می کند که عبارتست از تسهیل رقابت اثربخش. بمنظور پیشبرد این اهداف، نهاد قانونگذاری احتیاطی مقرراتی برای شرکتها وضع می کند و سپس بر پیروی آنها از مقررات مزبور نظارت مینماید و برای این کار از یک رویکرد مبتنی بر قضاوت و اینده نگرانه و متناسب استفاده می نماید.
یک چهارچوب قانونگذاری احتیاطی که با عنوان عدم اعسار II شناخته می شود از اول ژانویه 2016 اجرایی خواهد شد که معرف تغییر جهتی اساسی در قانونگذاری در صنعت بیمه ی اروپا خواهد بود. کاربرد این چهارچوب که هم برای شرکتهای بیمه و هم بیمه اتکایی بکار برده خواهد شد معرف اوج یک پروژه ی مدرنیزه سازی است که از سال 2011 در دست پیشبرد بوده است. عدم اعسار II که با هدف تقویت محافظت از بیمه گذاران و ترویج و افزایش ایمنی و سلامت شرکتهای بیمه برقرار شده اولین رژیم بیمه ی شفاف و اینده نگرانه خواهد بود که در سراسر اروپا بصورت یکدست اجرا خواهد شد.
این مقاله شرحی است بر رژیم عدم اعسار II و با شرح ریسکهایی که یک بیمه گر با آنها مواجه میشود اغاز می گردد سپس پیش از برقراری یک مبنای عقلانی برای قانونگذاری احتیاطی در رابطه با بیمه گران و برخی از پیشرفتهای قبلی در قانونگذاری بیمه ی اروپا توضیح داده می شود که این ریسکها را چگونه میتوان مدیریت کرد یا کاهش داد. سپس در این مقاله ویژگیهای کلیدی سیاست گذاری چهارچوب عدم اعسار II توضیح داده می شوند و بررسی می شود این ویژگیها چگونه محدودیتهای عدم اعسار را مخاطب قرار می دهند. در بخش اخر، برخی از پیشرفتهای مستمر در سیاست بیمه شرح داده می شوند که بانک بر آنها نظارت مینماید و در اینده به ارزیابی و شکل دهی آنها میپردازد. در ویدئویی کوتاه برخی از موضوعات کلیدی پوشش داده شده در این مقاله ارائه شده است.


مهیاسازی زمینه: شرحی بر ریسکهایی که بیمه گران با آنها مواجه هستند


(i) شرکتهای بیمه ی عمر: این شرکتها محصولاتی همچون مقرری، بیمه ی عمر معمولی و محصولات پس انداز دیگر را به افراد ارائه می کنند؛


(ii) بیمه گران عمومی: این شرکتها بیمه ی غیرعمر را ارائه میدهند که شامل پوشش املاک، بیمه ی سلامت، بیمه نامه ی مسئولیت و پوشش ضررهای مالی متفرقه برای افراد، شرکتها و غیره می باشد.


بمنظور درک ویژگیهای کلیدی عدم اعسار II، بهتر است عناصر اصلی ترازنامه ی یک شرکت بیمه ی معمولی (شکل 1) شرح داده شوند و ریسکهایی که پیش روی بیمه گران قرار دارند معرفی شوند. یک ترازنامه، نمایی خلاصه از داراییها، بدهیها و سرمایه ی یک شرکت را در یک نقطه ی واحد از زمان نشان می دهد.


شکل 1: نمونه ای از ترازنامه ی یک شرکت بیمه


اکثر داراییهای تحت اختیار بیمه گران، سرمایه گذاریهای مالی هستند و عمدتا شامل اوراق قرضه دولتی و شرکتی، سهام فهرست شده و داراییهای بازرگانی هستند. یک شرکت، مجموعه داراییهای خود را بدقت انتخاب می کند تا با نوع کسب و کاری که برعهده می گیرد تطابق داشته باشد. برای مثال یک شرکت بیمه ی عمر که مقرری درازمدت می نویسد میتواند تصمیم بگیرد بر اوراق قرضه ی دولتی با طول مدت طولانی و پرداختهای منظم سرمایه گذاری نماید تا با الگوی مورد انتظار بیمه نامه های درخواستی تطابق داشته باشد.
اکثر بدهیهای یک شرکت بیمه، طلبهایی هستند که شرکت برای انجام تعهدات اینده در برابر بیمه گذاران (ستون سمت راست شکل 1) برعهده دارد. بیمه گران، تعداد، ارزش و مدت زمان طلبها را براورد کرد و هزینه ی مورد انتظار کل از جمله هرگونه مخارج مورد انتظار که قرار است برای اداره ی بیمه نامه ها هزینه شوند را کنار می گذارند. شرکتها بطور مستمر این رقم براورد شده را اصلاح می کنند مقدار طلبهای موجود را تغییر می دهند.
ایتمی که هردو سمت ترازنامه را متوازن می سازد و در سطحی وسیع داراییها را منهای بدهی ها برابرسازی می کند، سرمایه ی یک شرکت است (با رنگ نارنجی در شکل 1 نشان داده شده است). سرمایه، ضررهای یک شرکت را در دوره های استرس جذب می کند و برای افزایش انعطاف پذیری در برابر ضررهای دور از انتظار، راه حلی جبرانی تامین می کند. این شامل عایدیهای حفظ شده، سهام صادر شده توسط شرکت برای سرمایه گذاران و اسناد سرمایه ای دیگر همچون انواع معینی از اوراق قرضه است که می توانند ضررها را جذب نمایند. وقتی سرمایه ی یک شرکت به اتمام می رسد بعید است شرکت قادر باشد از پس طلبهای بیمه گذاران به هنگام سررسید شدن براید. به این ترتیب، مقدار سرمایه ای که شرکت بر روی ترازنامه در اختیار دارد می تواند بعنوان یک ابزار جهت شناسایی نقاط قوت و وضعیت عدم اعسار شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
ریسکهایی که موقعیت سرمایه ی یک بیمه گر را تهددید می کنند از هر دو سوی ترازنامه نشات می گیرند و گاهی همزمان رخ می دهند (در شکل 2 نشان داده شده است). برای مثال رکود اقتصادی در شرایط اقتصاد کلان میتواند با کاهش ارزش دارایی، املااک و اوراق قرضه، موجب وارد امدن ضرر و زیان به بخش دارایی ترازنامه شود. در عین حال یک شرکت بیمه ممکن است مجبور شود ارزش تدارک بیمه نامه های خود را افزایش دهد اگر متوجه شود که باید در اینده پرداختهای بیشتری به بیمه گذاران صورت دهد. برای مثال اگر در طی مدت زمان اعتبار قرارداد بیمه ی عمر، تعداد بیمه گذاران بیشتری نسبت به حد انتظار فوت نمایند یک بیمه گر بیمه ی عمر باید پول بیشتری پرداخت نماید. به نسبت سناریوی مبنا، هم کاهش در دارایی و هم افزایش در بدهی میتواند منجر به کاهش مبنای سرمایه ی بیمه گر در چنین سناریویی گردد.


شکل 2: نمونه ای از سناریوی تحت استرس برای نشان دادن نیاز به سرمایه

 

شکل گیری مقررات بیمه
چندین توجیه برای قانونگذاری احتیاطی و نظارت بر شرکتهای بیمه وجود دارد. برای شروع باید گفت مقررات احتیاطی می توانند نواقص زیربنایی بازار را مخاطب قرار دهند که در صورت نبود مقررات مزبور می تواند منجر به کسب نتایج ضعیفی برای بیمه گذار شود. برای مثال یک بیمه گر ممکن است بدلیل اتخاذ تصمیمات ضعیف در امر تعهد بیمه یا سرمایه گذاری بر داراییهای بیش از حد ریسک پذیر، کسب و کار خود را از دست بدهد.
این شرایط میتواند بخصوص بر بیمه گذارانی تاثیرگذار باشد که بیمه گر بیمه ی عمر برای انها بمنزله ی نگاهبان سپرده های آنها یا تامین کننده ی اصلی درامد در زمان بازنشیتگی عمل می کند.
توجیه دوم این است که کوتاهی برخی از شرکتهای بیمه ی بزرگتر یا کوتاهی همزمان چندین شرکت بیمه ی کوچکتر میتواند موجب بروز اختلال در تدارک خدمات مالی مهم شده یا بر عدم اعسار شرکتهای مالی دیگر اثر بگذارد. یک مثال ساده در این خصوص از این قرار است: اگر یک شرکت بیمه ی مهم در انجام تعهدات خود در قبال شرکتهای بیمه ی دیگر کوتاهی ورزد یا قادر به انجام تعهدات خود نباشد موجب گسترش استرس و فشار در سراسر سیستم مالی می گردد.
شرکتهای بیمه همچنین از طریق فعالیتهای روزمره ی خود در صورت نبود برخی از استرسها ممکن است بر ثبات مالی تاثیر بگذارند. برای نمونه، در سال 2013 شرکتهای بیمه بیش از 390 میلیارد پوند دارایی و سرمایه درازمدت در اختیار شرکتهای بریتانیا قرار دادند (براساس داراییهای تحت اختیار ثبت شده در ترازنامه های شرکتهای بیمه). این تدارک سرمایه برای اقتصاد حقیقی در صورتی ممکن است با اختلال مواجه شود که بیمه گران نوع سرمایه گذاریهای خود را بسرعت تغییر دهند و این تغییر در مقیاسی وسیع صورت گیرد.
بعلاوه، در اختیار داشتن مقادیر زیادی دارایی بدین معناست که در برخی از موقعیتهای بخصوص، شرکتهای بیمه ممکن است به طرقی عمل کنند که تحرک قیمت را در بازارهای سرمایه ایجاد نمایند یا شدت بخشند. برای مثال، درطی زمانی که بازارهای سرمایه با افت روبرو میشوند شرکتهای بیمه ممکن است به این نتیجه برسند که منطقی تر این است که سرمایه گذاری خود بر چنین داراییهایی را لغو نمایند. اما اگر شرکتهای بیمه ی بسیاری به این طریق عمل نمایند اعمال و فعالیتهای جمعی آنها میتواند منجر به یک چرخش رو به پایین شود و از این طریق شرکتهای بیمه ی بیشتری تحت فشار قرار گیرند و داراییهای خود را بفروش برسانند که به این ترتیب کاهش قیمت بناگزیر بیشتر صورت می گیرد. در بریتانیا، این سازوکارها پس از بحران دارایی شركت .comدر اوایل دهه 2000 مشاهده شد که باعث شد در پاسخ به این شرایط مقرراتی وضع گردد.

 


رژیم عدم اعسار I- و محدودیتهای آن
اولین دستورالعملهای اروپا برای وضع قوانین احتیاطی برای بیمه گران در دهه 1970 صادر شدند. این دستورالعملها گامی ابتدایی در جهت ایجاد بازاری واحد برای بیمه در سراسر اتحادیه اروپا بودند. در دهه 1990، کمیسیون اروپا (EC) به مرور مقررات عدم اعسار برای شرکتهای بیمه پرداخت و حوزه هایی شناسایی شدند که لازم بود به روز رسانی گردند مانند نیاز به لازمه ی افزایش اساسی منابع سرمایه ی مبنا. اصلاحاتی محدود که با عنوان عدم اعسار I شناخته میشود در مرحله ی بعد مورد توافق قرار گرفتند و در سال 2004 به اجرا درامدند.
عدم اعسار I یک چهارچوب ساده و مبتنی بر قوانین برای قانونگذاری است که لازمه های پایه را برای شرکتهای بیمه تعیین می کند. این چهارچوب، حداقل کار هماهنگ سازی را انجام می دهد بدین معنا که تمامی کشورهای عضو بتوسط EC ملزم می شوند لازمه های حداقل تعیین شده را رعایت کنند اما قادرند رژیم را با لازمه های بیشتری طبق آنچه صلاح و لازم می بینند کامل سازند. عدم اعسار I بعنوان یک مقیاس موقت جهت مرور اساسی رژیم عدم اعسار اروپا معرفی شد. بدین ترتیب، دارای برخی محدودیتها است:


عدم حساسیت به ریسک: تحت عدم اعسار I لازمه های سرمایه با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر فاکتور ساده انگارانه تعیین می شوند که بمیزان کافی ریسکهای موجود در یک مدل کسب و کار بیمه گر را نشان نمی دهند. برای مثال، در مورد شرکت بیمه ی عمر، لازمه های سرمایه بصورت درصدی از تامین طلب و سرمایه ی در معرض ریسک تعیین می شوند. این بدان معناست که اگر شرکتی محتاط تر باشد و تامین طلبهای خود را افزایش دهد در این صورت سرمایه ای که باید تحت عدم اعسار I در اختیار داشته باشد افزایش خواد یافت و انگیزه ی نادرست مدیریت ریسک را پدید میاورد و این احتیاط، تاوان در پی خواهد داشت.


• ناتوانی در تمایز کافی بین ریسکی بودن خطوط محصول مختلف: بیمه گرها باید هنگام متعهد شدن برای کسب و کارهای پرخطرتر و بی ثبات تر، سرمایه ی بیشتری در اختیار داشته باشند اما این لزوما تحت عدم اعسار I صدق نمی کند زیرا نحوه ی محاسبه ی لازمه های سرمایه متفاوت است. برای بیمه گران عمومی، لازمه های نیاز به سرمایه مبتنی بر حجم حق بیمه های نوشته شده یا طلبهای تاریخی است که بمیزان کافی بین خطوط کسب و کار که بی ثباتی ضرر و زیان متفاوتی را تجربه میکنند تمایز قائل نمی شود. برای نمونه، ضرر و زیان ناشی از بیمه ی موتور را میتوان بطور کلی با اطمینان بیشتری در مقایسه با کسب و کار مسئولیت در برابر کارمندان پیش بینی کرد (برای نمونه اخرین طلبهای ناشی از ازبست بیشتر از حد انتظار بوده اند).


• یک رویکرد ترازنامه ای ناقص: لازمه های پایه ی سرمایه ی عدم اعسار I اروپا، ریسکهایی را که ممکن است در سمت دارایی ترازنامه پدید آیند مدنظر قرار نمی دهند. برای مثال اگر یک بیمه گر عمومی بر روی اوراق قرضه ی تعیین شده بر حسب یورو سرمایه گذاری کند درحالیکه بدهی ها و مسئولیتهای این شرکت برحسب استرلینگ تعیین شده باشند عدم اعسار I ریسک پول رایج نزول یورو را درنظر نمی گیرد و آن داراییها به نسبت بدهی های بیمه گر، دچار افت ارزش می شوند.


• بی ثباتی میزان محافظت از بیمه گذار: ازانجاییکه رژیمهای قانونگذاری بیمه در سراسر اروپا تفاوتهایی بایکدیگر دارند یک شرکت ممکن است بدنبال ساختاربندی فعالیتهای خود به شیوه ای باشد که لازمه های قانونگذاری را بدون تغییر دوام اقتصادی آن کاهش دهد. برای مثال، یک شرکت بیمه ممکن است از طریق یک شعبه که مشمول لازمه های قانونی کشور عضو، جایی که شرکت و نه شعبه ی متعلق به آن در آن قرار دارد هست در داخل مرزها فعالیت نماید. این شرایط باعث می شود شرکت، فرصتهایی برای کسب مزیت از رژیمهای قانونگذاری مختلف بدست اورد بمنظور انکه لازمه های قانونی را کاهش دهد و این امر منجر به ایجاد سطوحی بی ثبات از محافظت برای بیمه گذاران می گردد.
در طی شکل گیری عدم اعسار I، کمیسیون اروپا به مرور کامل مقررات بیمه ی اروپا پرداخت که با عنوان پروژه ی عدم اعسار II شناخته می شود. در مراحل اولیه ی این مرور، گزارشی توسط شارما و همکارانش (2002) منتشر شد که در آن حوزه های سیاست گذاری همچون نظارت و مدیریت ریسک شناسایی شدند که نیازمند مدرنیزه سازی بودند.


حرکت بسوی رژیم عدم اعسار II
اصلاحاتی که شرکتها لاید برای تطبیق با رژیم عدم اعسار II صورت می دادند بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تفاوت داشت و به حدود اضافه کردن لازمه های بیشتر به عدم اعسار I توسط کشورهای عضو بستگی داشت. برای نمونه بریتانیا لازمه های بیشتری را در سال 2004 به عدم اعسار I اضافه کرد. این اضافات شامل رژیم استانداردهای کفایت سرمایه ی فردی (ICAS) بودند که شباهتهایی قابل ملاحظه با چهارچوب عدم اعسار II داشتند.
بعلاوه، نهاد قانونگذاری احتیاطی ، ICAS + را در سال 2013 معرفی کرد که به شرکتها اجازه می داد از مدلهای داخلی استفاده کنند که برای عدم اعسار II طراحی شده بودند تا لازمه ها را تحت رژیم فعلی رعایت نمایند. ICAS+ برای کمک به صنعت بیمه ی بریتانیا در اماده شدن جهت گذار به عدم اعسار II معرفی شد. بنابراین شرکتهای بیمه ی بریتانیا باید برای تطبیق با آن دسته از لازمه های عدم اعسار II که مشابه با لازمه های ICAS & ICAS+ بودند از موقعیت نسبتا خوبی برخوردار باشند.
نهاد قانونگذاری احتیاطی قوانین برای برقراری عدم اعسار II در دو اظهارنامه ی سیاست بیمه منتشر نموده است. این قوانین جایگزین قوانین موجود خواهد شد البته برای آن دسته از شرکتهایی که عدم اعسار II برای انها بکار می رود و در زمانیکه رژیم جدید اجرایی گردد.


ویژگیهای کلیدی عدم اعسار II
هدف از عدم اعسار II افزایش میزان محافظت و تثبیت آن برای دارندگان بیمه نامه در سراسر اروپا است. هدف از این چهارچوب، ایجاد یک صنعت بیمه ی ایمن تر و انعطاف پذیرتر و کاهش احتمال شکست شرکتها است. لازمه های عدم اعسار II بطور معمول به سه ستون تقسیم می شوند که موارد زیر را تحت پوشش قرار می دهند: لازمه های کمی، لازمه های کیفی، و مرور نظارتی و گزارش دهی و افشاسازی.
برعکس عدم اعسار I، عدم اعسار II یک چهارچوب قانونگذاری هماهنگ کننده ی بیشینه است که مجموعه ای واحد از لازمه ها را معرفی می نماید که بصورت پایدار در سراسر اروپا اعمال می شوند. این امر موجب از میان رفتن بخشبندی می شود که در حال حاضر وجود دارد چراکه کشورهای عضو، قدرت کمتری برای تغییر یا اضافه کردن لازمه هایی به عدم اعسار II خواهند داشت. یک چهارچوب باثبات تر، رقابت بیشتر را در سراسر اروپا تشویق خواهد کرد.
عدم اعسار II از رویکرد ترازنامه ی کل استفاده می کند: ریسکهای دارییها، بدهی ها و تعامل های بین آنها لازم است در تعیین لازمه های سرمایه مدنظر قرار گیرند. بعلاوه چندین ویژگی کلیدی را معرفی می نماید که برخی از آنها برای حصول ازمینان از این طراحی شده اند که شرکتها به شناسایی، تعیین کمیت و مدیریت ریسکهای خود بر مبنایی متناسب و اینده نگرانه بپردازند. ویژگیهای دیگر، شفافیت بیشتری را برای بازارها و ناظران تامین می کنند. بخصوص عدم اعسار II موارد زیر را معرفی می کند:
• ارزشگذاری داراییها و بدهی ها همسو با بازار؛
• تقویت کیفیت سرمایه؛
• رویکردی اینده نگرانه و مبتنی بر ریسک برای تعیین لازمه های سرمایه؛
• بهبود لازمه های نظارت و مدیریت ریسک؛
• رویکردی سخت گیرانه برای نظارت گروهی؛
• تقویت نظام بازار از طریق افشاسازی اطلاعات توسط شرکتها؛

 

 


در ادامه ی این بخش هریک از این ویژگیها توضیح داده میشوند که در قسمت بعد نوشته می شود...

                               

  علی گل وردی
  پژوهشگر
  آدرس ایمیل :
  آدرس سایت/وبلاگ:
پیامهای بازدید کنندگان
  حسن
  ﺳﻪشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۳
مقاله علمی خوبی و ارائه دادید، تشکر از تحلیل ایران بخاطر مطالب خوبشان
  میلاد
  ﺳﻪشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۱
ممنون اقای گل وردی مطالب بسیار پر محتوا و بار علمی دارد، امیدوارم سیستم های بیمه ما هم بروز شود.


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :