موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی بیمه

a/127042 :کد

معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور؛

شــرایط برقــراری مســتمری بازنشســتگی برای ایرانیان خارج از کشور

  دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ — ۱۹:۲۷
تعداد بازدید : ۲۷۴   
 تحلیل ایران -شــرایط برقــراری مســتمری بازنشســتگی برای ایرانیان خارج از کشور

معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی درباره شـرایط برقـراری مسـتمری بازمانـدگان بیمـه ایرانیـان خارج از کشــور گفت.

به گزارش تحلیل ایران،مجید حسن زاده در گفت‌وگو با ایسنا، مزایای حمایــت درمــانی از بیمه ایرانیان خارج از کشور را تشریح کرد و گفت: در حــال حاضــر بیمه‌شــدگان صرفــا از خدمـات درمانـی مراکـز ملکـی و یـا طـرف قـرارداد سـازمان بـرای خـود و افـراد تحـت تکفـل قانونـی در داخل کشور برخـوردار می‌شوند. همچنیـن پرداخـت وسـایل کمـک پزشـکی (پروتـز و اروتـز) و هزینـه کفـن و دفـن بـه ایـن قبیـل از بیمه‌شـدگان بـا رعایـت کلیـه شـرایط قانونـی انجام می‌شود.


وی درباره نحــوه انجــام معاینــات پزشــکی در شــروع بیمه پـردازی عنوان کرد: یکی از عمده مشکلات عقد قرارداد بیمه بین متقاضیان و سازمان برای ایرانیان ساکن در خارج از کشور انجام معاینات پزشکی بود که با توجه به توافقات بعمل آمده فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور خارجه، معاینه پزشکی متقاضیان برابر استانداردهای داخل کشور انجام می­‌گیرد. نمایندگی سیاسی، کنسولگری، کارگزار و یا وابسته کار پس از احراز هویت متقاضی، وی را جهت انجام معاینات به پزشک معتمد(ترجیحاً پزشک متخصص داخلی) که مورد تأئید مراجع یادشده در خارج از کشور می باشد، معرفی و متقاضی نیز پس از انجام معاینات مربوطه، پس از تأئید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار نتیجه را به انضمام کلیه مستندات پزشکی (شامل مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی) به سازمان ارسال می کند. البته امکان ارسال از طریق کارگزاران برون مرزی تأمین اجتماعی از طریق سامانه متمرکز فراهم شده است.حسن زاده افزود: واحـد اجرایـی ذیربـط موظـف اسـت در اسـرع وقـت نتیجــه معاینــات و مــدارک مربوطــه را بــه کمیســیون پزشــکی بیمه‌هــای خــاص ارســال و کمیســیون پزشـکی مذکـور نیـز بـا بررسـی دقیـق مسـتندات در خصـوص سلامت و امکان انعقاد قرارداد با تعهد مستمری ازکارافتادگـی اظهـار نظـر و مراتـب را بـه واحـد اجرایـی اعلام کند.


معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی در ادامه شــرایط برقــراری مســتمری بازنشســتگی بــرای ایــن گــروه از بیمه‌شــدگان را اینگونه برشمرد و گفت: دارا بـودن حداقـل ۲۰ سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه و ۶۰ سـال سـن بـرای مردان و ۵۵ سـال سـن بـرای زنان، داشـتن ۳۰ سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه بـا ۵۰ سـال سـن بـرای مـردان و ۴۵ سـال سـن بـرای زنـان و یا داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی شروط برقراری مستمری بازنشستگی است.


 معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه دریافـت مزایـای مسـتمری بـرای شـخصی کـه از طریـق بیمـه ایرانیـان خــارج از کشــور توســط کمیســیون‌های فنــی و پزشــکی ایــن ســازمان ازکارافتــاده کلــی شــناخته می شــود گفت: چنانچـه بیمـه شـده در برابـر تعهـد بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی و فـوت قــرارداد منعقــد و پــس از پرداخــت حق بیمــه درخواست بهره مندی از مزایای ازکارافتادگی و بالطبع شــرکت در کمیســیون پزشــکی را داشته باشــد، در صــورت صــدور گواهــی پزشــک معالــج متخصــص مرتبـط مبنـی بـر غیرقابـل علـاج بـودن بیمـاری، اتمـام درمان‌هــای انجــام شــده و همچنیــن ازکارافتادگــی، شــخص بیمه شــده بــه همــراه مــدارک درمانــی طبــق مقــررات ســازمان و بــا فرمــت تعریــف شــده بـه کمیسـیون پزشـکی کـه در داخـل کشـور تشـکیل می‌شــود، معرفــی می‌شود و کمیسـیون پزشـکی موضوع ماده ۹۱ قانـون تأمین اجتماعی، از کارافتادگـی کلی بیمه‌شـده را بـه میزان حداقل ۶۶ درصـد و یا بالاتر تعیین می کند.


حسن زاده ادامه داد: بیمه شـده باید حداقـل دارای یـک سـال سـابقه پرداخـت حق بیمـه ظــرف ۱۰ ســال قبــل از شــروع بیمــاری و همچنیــن ۹۰ روز ســابقه پرداخـت حق بیمـه ظـرف یـک سـال قبـل از شـروع بیمـاری منجـر بـه ازکارافتادگـی باشـد.وی درباره شـرایط برقـراری مسـتمری بازمانـدگان بیمـه ایرانیـان خارج از کشــور نیز گفت: یک شرط احراز آن است که بیمه‌شـده متوفـی ظـرف ۱۰ سـال قبـل از تاریـخ فـوت حداقـل دارای یـک سـال سـابقه پرداخـت حق بیمـه بـوده، مشـروط بـر اینکـه ۹۰ روز آن مربـوط بـه آخریـن سـال حیـات باشـد. شرط احراز دوم نیز این است که بیمه‌شــده متوفــی حداقــل ۲۰ ســال ســابقه قابــل قبــول داشــته باشــد.معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور سازمان تامین اجتماعی افزود: در صورتــی کــه بیمه‌شــده متوفــی فاقــد شــرایط مذکـور بـوده لیکـن دارای سـابقه پرداخـت حق بیمـه بیـن ۱ تـا ۲۰ سـال باشـد بازمانـدگان واجـد شـرایط وی اســتحقاق دریافــت مســتمری بــه نســبت ســنوات  پرداخــت حق بیمــه ( بــدون الــزام بــه رعایــت مــاده ۱۱۱ قانــون تأمیــن اجتماعــی موضــوع  پرداخــت حداقــل مســتمری ) و بــه نســبت ســهام مقــرر در مــاده ۸۳ قانـون را خواهنـد داشـت.حسن زاده در پایان خاطر نشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی ج.ا. ایران امیدوار است با ارائه این قبیل تسهیلات و حمایت ها زمینه‌های برقراری و ارتقاء رفاه را برای آحاد ایرانیان در هر نقطه از دنیا فراهم کند و این انتظار وجود دارد که هموطنان خارج از کشور با بهره مندی از بستر بیمه‌ای فراهم شده نسبت به مشارکت در نظام تأمین اجتماعی اقدام کرده و از خدمات و تعهدات قانونی مربوطه بهره مند شوند.

                                 ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :