موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی آب و هوا

a/127487 :کد

طبق اعلام سازمان هواشناسی:

گزارش هواشناسی از وضعیت جوی کشور

  پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ — ۱۰:۲۹
تعداد بازدید : ۲۵۱   
 تحلیل ایران -گزارش هواشناسی از وضعیت جوی کشور

طی ﺳﻪ روز آﻳﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺷﻤﺎلی اﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﻗﻊ درﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ، رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ و ﺑﺮق ﭘﻴﺶ بینی می ﺷﻮد.

 به گزارش تحلیل ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﻳﺎبی  طی ﺳﻪ روزآﻳﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺷﻤﺎلی اﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﻗﻊ درﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ، رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ  وﺑﺮق ﭘﺮاﻛﻨﺪه و وزش ﺑﺎد ﭘﻴﺶ بینی می ﺷﻮد.

 

همچنین درﺳﻪ روز آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﺮای ﺟﻨﻮب ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﺮﻣﺎن درﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎرش ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﮔﺎﻫی رﻋﺪوﺑﺮق دور از اﻧﺘﻈﺎر نیست.براساس این گزارش طی اﻣﺮوز و ﻓﺮدا درﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ وزش ﺑﺎد ﻣﻮﻗتی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺪﻳﺪ در ﺗﻬﺮان، اﻟﺒﺮز، ﻗﻢ، ﻗﺰوﻳﻦ، ﻣﺮﻛﺰی، اﺻﻔﻬﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮبی و ﺷﺮقی و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﭘﻴﺶ بینی می ﺷﻮد.اﻣﺮوز دراﻛﺜﺮﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ نسبی دﻣﺎ و در روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت خنک شمالی، ﻛﺎﻫﺶ نسبی دﻣﺎ در ﻧﻮار ﺷﻤﺎلی ﻛﺸﻮر رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.درﻳﺎی ﺧﺰر اﻣﺮوز ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

                                 ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :