موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی آب و هوا

a/128015 :کد

سازمان هواشناسی،؛

آخرین وضعیت آب و هوای کشور

  دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ — ۱۴:۴۷
تعداد بازدید : ۱۴۶   
 تحلیل ایران -آخرین وضعیت آب و هوای کشور

طی سه روز آینده در اکثر نقاط کشور جوی نسبتا آرام و پایدار حاکم خواهد بود.

به گزارش تحلیل ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﻳﺎبی و داده ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎسی طی ﺳﻪ روز آﻳﻨﺪه در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺟﻮی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺎﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر ودر ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺟﻨﻮب ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺟﻨﻮب ﻛﺮﻣﺎن و ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ وﺑﺎرش ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﭘﻴﺶ ﺑﻴنی می ﺷﻮد.طی اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎلی، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮبی، ﻛﺮﻣﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺎهی وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ درﺑﺮخی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﮔﺮد و ﺧﺎک و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا و دﻳﺪ اﻓقی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

جوی آرام در سه روز آینده برای کشور +جدول

جوی آرام در سه روز آینده برای کشور +جدول

جوی آرام در سه روز آینده برای کشور +جدول

                                 ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :