موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی دفاع مقدس

a/150125 :کد

سی و دومین محفل انس با جهاد و شهادت برگزار گردید

  ﺳﻪشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۸ — ۱۸:۱۲
تعداد بازدید : ۹۶   
 تحلیل ایران -سی و دومین محفل انس با جهاد و شهادت برگزار گردید

سی و دومین محفل انس با جهاد و شهادت در مسجد ولیعصر با حضور دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین امیر موسوی فرمانده ارتش و سردار سلامی فرمانده کل یپاه پاسداران اسلامی برگزار گردید.

دراینمراسمکهجمعکثیریازفرماندهانهشتسالدفاعمقدسحضورداشتنیدوبهپاسبزرگداشتمقامشهادتویادوارهآنبزرگمردانبرگزارشدامیرموسویدرآغازمراسمخاطرنشانکردندکهامروزهبسیاریازپیشرفتهایجمهوریاسلامیایرانوبسیاریازدستاوردهاینظامیکهدرزمینهخودبسیاراعجابانگیزاستهمهمدیوندوراندفاعمقدساست.

تحولاتاخیرنشاندهندهنهادینهشدنفرهنگ‌مقاومتدرمردماستوکشورهایمنطقهاینرابهخوبیمتوجهشدهاندکهتنهاراهموفقیتایستادگیدربرابردشمناست.

درادامهازبرخیفرماندهاندفاعمقدستجلیلشدوپسازآنسردارسلامیفرماندهکلسپاهپاسدارانجمهوریاسلامیسخنرانیکردندوگفتند: ملتایرانتوانستدرپرتورهبریآسمانیتمرکزدشمنراکهتمرکزیجهانیبودبشکند،اماتوطئهباقیماندوپسازجنگباشکلیپیچیدهتروسختترواردزمینههایدیگرشدکهبهشکلهایتحریمافتصادی،فتنههایدشمن،عملیاتروانیوبسیاریدیگرازشکلهاخودراظاهرکردوملتایرانباایستادگیوتوکلبرخداادامهدهندهراهشهدابودندوتوانستندجلویتماماینحملههایدشمنایستادگیکنندوبرایهمیناستکهمیگویندشهدازندههستندوراهشانادامهدارد.

واینپیشرفتهاوایتادگییعنیهویتعظیمملتایرانونقششاهکارشهداورهبریآگاه.

                                 ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :