موضوعات ‌مرتبط: سیاسی رهبری

a/45751 :کد

0

رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم

  جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ — ۱۱:۴۲
تعداد بازدید : ۴۹۴   
 تحلیل ایران -رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم

اینها رفتندبا دشمنی مبارزه کردندکه اگراینها مبارزه نمی کردند این دشمن می آمدداخل کشور...اگرجلویش گرفته نمی شدمابایداینجا درکرمانشاه و همدان وبقیه استانها بااینها می جنگیدیم وجلوی اینها رامی گرفتیم.

اینها رفتندبا دشمنی مبارزه کردندکه اگراینها مبارزه نمی کردند این دشمن می آمدداخل کشور...اگرجلویش گرفته نمی شدمابایداینجا درکرمانشاه و همدان وبقیه استانها بااینها می جنگیدیم وجلوی اینها رامی گرفتیم.
به گزارش تحلیل ایران ، نشریه خط حزب الله سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم را منتشر کرده است.

رهبر معظم انقلاب اخیرا در دیدار با جمعی از خانواده شهدای مدافع حرم فرمودند: «حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ی ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند:

یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند.

امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن دشـمن می آمـد داخـل کشـور... اگـرجلویش گرفتـه نمی شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا اینهـا می جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردند.

امتیـاز سـوم هـم این اسـت کـه اینهـا در غربـت بـه شهادت رسیدند. ایـن هـم یـک امتیـاز بزرگـی اسـت. این هـم پیش خـدای متعـال فرامـوش نمی شـود.»

منبع: Khamenei.ir
                                 ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :