ما هم سپاهی هستیم

تحلیل ایران
    •••••  ﺳﻪشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ — ۱۸:۴۰ کد مطلب : 146657/a   

با فرا رسیدن روز پاسدار در ایران و همچنین اقدام خصمانه آمریکا بر علیه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران چند اتفاق در کنار یکدیگر دست به دست هم دادند تا جواب بسیار قاطعی باشد در برابر رفتارهای آمریکا.

یکی از این اقدامات پاسخ کوبنده شورایعالی امنیت ملی بود که با خواندن نیروهای سنتکام تحت عنوان تروریسم و همچنین پاسخ دادن به رفتار های آمریکا اقتداری از ایران و اتحاد را به نمایش گذاشت، اقدامی دیگر اعتراضات مردمی و دانشجویان در سراسر کشور بود که همراه با نمایندگان مجلس که با پوشیدن یونیفرم سپاه پاسداران حمایت و یکپارچگی ملت و دولت ایران را  نمایان کرد و این چرخه براه افتاده چه زیباتر خواهد شد اگر هیئت دولت در کنار تمامی مردم و نمایندگان برای مدتی با یونیفرم سپاه پاسداران جلسات خود را تشکیل دهند که با این نمایش همه جانیه پاسخ کوبنده ای به آمریکا و رفتارهای خصمانه و ساده لوح انگارانه آمریکا داده شده باشد .