پیامی برای بشریت

    •••••  جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ — ۱۵:۲۳ کد مطلب : 1895/a   

چارلی چاپلین در پایان فیلم دیکتاتور بزرگ بیانیه ای را می خواند که به نوعی بیانیه خودش در ارتباط با نگاهش به دنیا و انسانیت است. چاپلین در حقیقت نماد وجدان بیدار انسانی قرن بیستم است که همچون چارلز دیکنز بزرگ، فقر، بدبختی، بی عدالتی و ظلم را به چشم دیده و از آن می نالد. چاپلین درد کشیده که دیگر تاب تحمل بی عدالتی را ندارد زبانی بهتر و گزنده تر از طنز پیدا نمی کند و با تیغ تیز آن به تمام ثروتمندان، دیکتاتورها و سایر کسانی که دنیای صنعتی آنها را به خواب خرگوشی برده زخم می زند تا شاید برخیزند و به دنبال نسیمی از انسانیت حرکت کنند.

بخشی از این فیلم را می توانید در بخش گزارشات چند رسانه ای سایت تحلیل ایران مشاهده نمایید.

http://www.tahlileiran.ir/m/58.html