۱۳۹۳/۱۰/۱۲ -- ۱۱:۳۶
تحلیل ایران
موضوعات ‌مرتبط:
اجتماعی اقتصاد

عدم قطع یارانه پردرآمدها سیاستی پوپولیستی است
 ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ -- ۱۱:۳۰
موضوعات ‌مرتبط:
اجتماعی اقتصاد

عدم قطع یارانه پردرآمدها سیاستی پوپولیستی است
 

--%>