۱۳۹۳/۰۹/۳۰ -- ۰۰:۰۰
تحلیل ایران
موضوعات ‌مرتبط:
اجتماعی تحلیلی

نگرش با تفكر سيستمي در برنامه ريزي سازماني